Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox and Safari web browsers.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag.

Log in or create a new user, after that you select Grants.  

Ansökningsperioderna öppnar 1 månad innan sista ansökningsdag för respektive utlysning och stänger kl 23.59 på ansökningsperiodens sista dag. / The application period opens 1 month before the final application date and closes at 23.59 the last day for applying.

 

Observera!

Registrera ny användare

Stiftelsen håller på att byta / uppdatera sitt ansökningsformulär. För att kunna logga in i det nya formuläret behöver du registrera ett helt nytt användarkonto. 

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

Note!

Register new user

The Foundation is changing / updating its application form. To log in to the new form, you need to register a completely new user account.

  • The < and > characters may not be used in any field in the application form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.